EUROLIQUIDS EN VEILIGHEID

 

Onze missie

Het zijn van dé producent van vloeibare chemicaliën voor industrie en land- en tuinbouw, met kwaliteit, flexibiliteit en veiligheid als onderscheidende toegevoegde waarden.

 

Uw veiligheid

Tijdens de productie en opslag van vloeibare meststoffen voor de land- en tuinbouw en chemicaliën voor de industrie werken wij met gevaarlijke stoffen. Het belangrijkste risico is het onbedoeld vrijkomen van salpeterzuur(damp) en houdt verband met de corrosieve en voor inhalatie giftige eigenschappen van deze (grond)stof. In mindere mate geldt dit risico ook voor verschillende van onze andere grondstoffen en eindproducten. Het vrijkomen van deze producten moet dus worden voorkomen.

Wij nemen op het gebied van veiligheid onze verantwoordelijkheid heel serieus (zie ook onze missie) en doen er alles aan om een veilig bedrijf te zijn. Dit wordt bereikt door ons te conformeren aan wet- en regelgeving en de voorschriften daarvan afgeleid of opgelegd na te leven. Verder zijn alle producten, die Euroliquids produceert, in water opgelost wat de risico’s verkleint.

 

Veiligheidsrapport

Om incidenten en ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen en risico’s zo goed mogelijk te beheersen, hebben we binnen Euroliquids een veiligheidsrapport opgesteld. Voor alle fasen van de bedrijfsvoering zijn procedures, werkinstructies en documenten aanwezig, waarmee de veilige werking van installaties en het veilig doorlopen van de processen gewaarborgd wordt. In de bedieningsvoorschriften zijn instructies opgenomen betreffende veiligheid en de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Onze omgeving

Euroliquids bevindt zich op een industriegebied, welke valt onder het bestemmingsplan Zeehaven gebied. De directe omgeving van Euroliquids is bestempeld als “Bedrijven Zwaar”. Binnen het invloedsgebied bevinden zich daarom uitsluitend industrieterreinen/bedrijven met een (relatief) lage personendichtheid.

 

NEN-ISO-9001 gecertificeerd

Euroliquids is NEN-ISO-9001 (2015) gecertificeerd, wat betekent dat alle processen, handelingen en werkwijzen beschreven zijn en gevolgd worden. Door middel van interne en externe audits wordt naleving daarvan steekproefsgewijs gecontroleerd, worden afwijkingen gerapporteerd en verbeteringen of correcties doorgevoerd en bewaakt.

 

Brzo-bedrijf

Doordat wij werken met gevaarlijke stoffen, zijn wij aangemerkt als Brzo-bedrijf (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) en hebben we te maken met strenge aanvullende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampbestrijding. Euroliquids is sinds maart 2018 Brzo-bedrijf en op geregelde basis vinden audits plaats. De openbare samenvatting van het Brzo-inspectierapport van Euroliquids staat op de website van Brzo+.

 

 

CONTACTGEGEVENS

BEZOEK
Moezelweg 151
3198 LS Europoort-Rt
Havennummer 5610

POST
Postbus 1324
3260 AH Oud-Beijerland

Tel: +31 (0)181 457 177